Informacja o przetwarzaniu danych osobowych w Bielinex-Beton Sp. z o.o. w związku z rekrutacją

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Państwa danych osobowych  jest : Bielinex-Beton Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Tartacznej 9, 70-893 Szczecin.

 2. Przetwarzanie Danych Osobowych w związku z rekrutacją
  • Zakres przetwarzanych Danych Osobowych

   Przetwarzamy Dane Osobowe osób ubiegających się o zatrudnienie przekazane wszelkimi dostępnymi kanałami rekrutacji.

   W związku z rekrutacją możemy przetwarzać następujące Dane Osobowe (przetwarzanie niektórych Danych Osobowych może zależeć od wyrażenia przez Państwa zgody): dane identyfikacyjne, dane teleadresowe, dane dotyczące wykształcenia, dane dotyczące umiejętności i dotychczasowego zatrudnienia, dane dotyczące uprawień oraz inne Dane Osobowe przekazane nam w trakcie procesu rekrutacji.

  • Cel i podstawa przetwarzania

   W związku z rekrutacją Państwa Dane Osobowe przetwarzamy dla potrzeb niezbędnych do realizacji aktualnego procesu rekrutacji w , a jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, również przyszłych procesów rekrutacji.

   Podstawą przetwarzania Państwa Danych Osobowych jest podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przepisy obowiązującego prawa, w szczególności Kodeksu pracy oraz aktów wykonawczych, a w zakresie szerszym niż określony w tych przepisach lub dla potrzeb przyszłych procesów rekrutacji, Państwa zgoda.,

   Jeżeli wyrazili Państwo jakąkolwiek z powyżej wspomnianych zgód, możecie Państwo ją w dowolnym momencie wycofać – nie wpłynie to jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonamy przed jej wycofaniem.

   Państwa Dane Osobowe będziemy również przetwarzać w celu związanym z potencjalną możliwością zaistnienia sporów  (podstawą prawną ich przetwarzania jest w takim wypadku uzasadniony interes administratora).

   Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do przeprowadzenia procesu rekrutacji i nawiązania ewentualnej dalszej współpracy.

  • Okres przetwarzania Danych Osobowych
   Państwa Dane Osobowe co do zasady będziemy przetwarzać przez okres trwania procesu rekrutacyjnego lub, w zależności od Państwa dodatkowej dobrowolnej zgody, przyszłych rekrutacji lub do czasu wycofania, przy czym zostaną one usunięte w każdym przypadku po upływie odpowiedniego czasu, chyba że przepisy prawa będą nas zobowiązywać do dłuższego przetwarzania tych danych lub będziemy je przechowywać dłużej na wypadek potencjalnych roszczeń, przez okres ich przedawnienia określony przepisami prawa, w szczególności kodeksu pracy lub kodeksu cywilnego.
   
 3. Odbiorcy Danych Osobowych

  W przypadku rekrutacji Państwa Dane Osobowe mogą zostać przekazane również podmiotom, które technicznie lub organizacyjnie pomagają nam prowadzić rekrutację pracowniczą, w tym komunikację z kandydatami.

 4. Uprawnienia

  W każdym przypadku mają Państwo prawo do:

  • dostępu do Danych Osobowych (w tym np. otrzymania informacji, które Dane Osobowe są przetwarzane),
  • żądania sprostowania i ograniczenia przetwarzania Danych Osobowych (np. jeśli są nieprawidłowe);
  • usunięcia Danych Osobowych (np. w przypadku gdy były one przetwarzane niezgodnie z prawem);
  • przenoszenia Danych Osobowych które dostarczyli Państwo Administratorowi, a przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub na podstawie umowy, np. do innego administratora;
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Danych Osobowych opartego na przesłance niezbędności do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;
  • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Jeżeli przetwarzanie Danych Osobowych odbywa się na podstawie zgody, mają Państwo prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.